Vilkår

Priser og vilkår på advokattjenester:

Advokatforeningens «Salærveiledning» setter rammen for advokaters beregning av salær. Her sies det bland annet;

«For en del oppdrags vedkommende vil det være naturlig å basere salæret utelukkende på en beregning av den tid som er medgått sammenholdt med en på forhånd oppgitt timesats. Timesatsen vil kunne variere ut i fra oppdragets art og vanskelighetsgrad, samt de verdier saken gjelder.

Imidlertid må salæret stå i rimelig forhold til selve oppdraget og det arbeid som er utført. Dette innebærer blant annet at tidsforbruket, selv om det er oppgitt en fast timesats, må vurderes helhetlig i det konkrete tilfellet slik at oppdraget ikke blir overfakturert.

For de typer oppdrag hvor det ikke er mulig å operere med en fast sats- timepris- vil salæret bero på en skjønnsmessig vurdering der salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og det arbeid som er utført. Dette gjelder eksempelvis i omfattende saker som føres for retten, ved bistand under langvarige og kompliserte forhandlinger eller der kortvarig men sterkt spesialiserte oppdrag etterspørres.

Ved den skjønnsmessige vurderingen av salærets størrelse vil følgende momenter være av betydning: Sakstype, økonomisk omfang, tvistegjenstandens verdi, tidsforbruk, vanskelighetsgrad, betydning for klienten, klientens betalingsevne, kvaliteten på arbeidet og sakens resultat.»

Advokatkontoret Skaar tilbyr ulike advokattjenester. Prisene fastsettes ut fra «Salærveiledning». Timeprisen for det enkelte oppdrag avtales mellom klient og advokat. Klienten mottar en oppdragsbekreftelse hvor vilkårene som gjelder for det arbeid som skal utføres vil fremgå. Fakturering skjer i utgangspunktet på bakgrunn av medgått tid.

Det kan inngås individuelle avtaler hvor disse prisene fravikes. I noen tilfelles avtales fast pris ved for eksempel, avtaler, testament og lignende.

Timepris:

Ved juridisk arbeid for private betales en timepris fra kr 1 750,- eks. mva. Bedrifter og organisasjoner betaler en timepris fra kr 2 050- eks. mva. Timepris vil være avhengig av rettsområde, sakens kompleksitet, vanskelighetsgrad og den etterspurte kompetanse. Prisene som opplyses her er veiledende pr. 1.12.2022

Fri rettshjelp og fri sakførsel:

I noen typer saker gis det fri rettshjelp eller fri sakførsel. Ordningen administeres av Fylkesmannen, som også gir veiledning. Veiledning får de også ved henvendelse til oss.

I tillegg til sakstypen er der inntekts og formuesgrenser ved fri rettshjelp. Denne rettshjelpskalkulatoren kan benyttes til veiledning om en får dekket sine juridiske utgifter gjennom fri rettshjelps ordningen: https://www.sivilrett.no/fri-rettshjelp.556358.no.html

Utlegg:

Utlegg og gebyrer faktureres i tillegg til ovenstående.

Rettshjelpsforsikring:

Innboforsikringer og boligforsikring samt bil og båtforsikringer har som ofte regler om dekning av utgifter til juridisk bistand når det det oppstår tvister. Samlet utgiftsdekning fremgår av forsikrings-vilkårene og kan være begrenset til kr 80.000- eller kr 100 000,-.

Forsikringen kan dekke juridiske kostnader for eksempler ved tvister som gjelder kjøp og salg av boliger, biler og båter, samt erstatningssaker. Forsikringstakeren betaler vanligvis en egenandel og 20 % av de samlede kostnadene. Vilkårene framgår av forsikringspolisen og forsikringsselskapet kan gi en orientering om hva en får dekket.

www.skaar.no