Odelsrett

Odelsretten har lang tradisjon i Norge. 

Når en landbrukseiendom skifter eier, f.eks. ved salg eller ved dødsfall, gir odelsloven slektninger en rett til å overta eiendommen.

Odelsloven har stor betydning for de involverte og bestemmer blant annet rekkefølgen blant slektninger om hvem som har fortrinnsrett til å overta eiendommen. 

De ulike reglene i odelsloven kan fremstå som kompliserte. Det er fornuftig både for eier og det som kan ha odelsrett å avklare de odelsrettslige spørsmålene før en eiendom selges eller overdras.
 
Vi bistår jevnlig klienter med rådgivning og tvisteløsning innen odelsrett.