Fast eiendom

Fast eiendom omfatter flere ulike regelsett. Klientens behov for bistand på dette feltet er derfor ofte omfattende og variert.

Dette gjelder både i saker mellom privatpersoner, næringsdrivende, og også der offentlige organer kan være part. Vi bistår med rådgivning innenfor fast eiendoms rettsforhold til alle aktører. Advokatkontoret kan bistå på et hvert trinn av en sak innenfor fast eiendomsrett. Vi kan gi gode og helhetlige løsninger med vår kompetanse på dette området. Det å være faglig oppdatert til enhver tid er høyt prioritert.

Vi bistår kjøpere og selgere i saker om overdragelse av boliger, herunder saker om mangler og/eller forsinkelse ved både kjøp av fast eiendom «as is», og ved kjøp av nyoppført bolig. I tillegg bistår vi sameier og borettslag med rådgivning knyttet til vedtekter, seksjonering, organisering av eierforhold, tvister omkring seksjonseier naboforhold og tvangssalg, utgifter og vedlikeholdskostnader mv.

Plan- og bygningsrett er et viktig rettsområde som berører de aller fleste, enten en er næringsdrivende eller privatperson. Det kan være problem etter boligkjøp, nabotvist eller tomtefeste.

På området tomtefeste har det vært en betydelig i rettsutvikling de seneste årene, gjennom blant annet endring i lovgivning og flere rettsavgjørelser. Sentrale problemstillinger innenfor tomtefeste er innløsning og forlengelse av festeretten, regulering av festeavgiften, avtaletolkning, med videre

Typiske sakstyper er også konflikter rundt eiendomsrett til grunn, veirett og andre servitutter. I tillegg bistår vi i saker om forholdet til naboeiendommer etter nabolovens regler, herunder saker om skade på naboeiendom.

En del av vår bistand knytter seg også til bistand til privatpersoner i saker om overføring av fritidseiendommer, sameieavtaler, mv. Vi bistår også med rådgivning knyttet til for eksempel oppløsning av sameie.

Vi gir bistand blant annet fra følgende områder:

  • Reklamasjon ved kjøp av håndverkertjenester
  • Veiretter, vann og avløp, samt andre nabotvister
  • Utbyggingsavtaler
  • Reguleringsplaner
  • Dispensasjoner
  • Klagesaker
  • Plan- og bygningsrett
  • Jordskifte
  • Servitutter og bruksrettigheter
  • Rådighetsbegrensninger