Familie, arv og skifte

Familierett er et sammensatt og omfattende rettsområde. Det omfatter formuesforholdet mellom ektefeller eller samboer, både før og etter et samlivsbrudd.

Familieretten regulerer barns rettsstilling overfor sine foreldre og foreldres rettsstilling overfor hverandre. Det omfatter forsørgelse, arv, testament eller arbeid med generasjonsskifte.

Familieretten berører alle personer og kan være inngripende i ens liv ved dødsfall eller samlivsbrudd, men også noe en bør ta hensyn til når familier etableres.

Familieretten reguleres i hovedsak av ekteskapsloven, skifteloven, husstandsfellesskapsloven, arveloven og barneloven. Her er rettskilder i form av dommer og juridisk teori, samt en rekke andre lover, avtaler eller testament det må tas hensyn til.

En skilsmisse bringer med seg konsekvenser av både familiær og økonomisk art, og medfører en stor påkjenning for partene som er involvert. Når en person faller fra vil arveloven regulere hva som skal skje med vedkommende eiendeler og forpliktelsene. Testament kan opprettes dersom en har ønske om en annen fordeling av sin arv enn det som følger av loven. Vi kan bistå deg i forbindelse ved samlivsbrudd, med arverettslige spørsmål, arveoppgjør og testament. Vi har lang erfaring også gjennom offentlige skiftebehandling av dødsbo.

Ofte har familier eiendom i sameie med barn eller søsken imellom. Her kommer sameielovgivningen inn. Likeledes kan skattelovgivningen ha betydning for hvorledes en famille best bør innrette seg økonomisk.

Alle familierettslige problemstillinger må håndteres individuelt. Her er mange, både rettslige og personlige hensyn som må avveies. Det kan være en fordel om man lar seg bistå av en advokat med lang erfaring fra slike saker.

Arv og samlivsbrudd er knyttet opp mot både store verdier og mye følelser. Det er derfor svært viktig at slike saker behandles ryddig.

Advokatkontoret Skaar bistår privatpersoner på alle trinn av rådgivningen også ved prosesser for domstolene. Som på andre områder vil tidlig problemløsning og planlegging kunne være en besparelse og hindre unødvendige konflikter og personlig belastning. Vi har kompetansen og erfaringen gjennom flere 10 år med dette. For de involverte patter medfører dette en trygghet som forhindrer konflikter. Ikke minst er dette viktig ved spørsmål om samvær med barn.

Vi bistår både med opprettelse av testament og rådgivning rundt generasjonsskifte, bistand til privat skifte av dødsbo.

Gjennom oppdragsbekreftelsen vil du få trygghet for behandlingen av saken og for hva arbeidet vil koste.