Skatterett – MVA – Avgift

Advokatkontoret Skaar bistår bedrifter, selvstendige næringsdrivende og privatpersoner med skattespørsmål, spørsmål knyttet til merverdiavgift og andre avgifts problemstillinger.

Advokat Elling Skaar har skatterett spesialfag, bakgrunn fra Skatteetaten og tidligere medlem av Skatteklagenemnda, samt bedriftsøkonomisk bakgrunn. Med kombinasjonen skatt og bedriftsøkonomi kan en gi gode tjenester, bistand og råd og til selskaper, investorer, personlig næringsdrivende og privatpersoner innen skatte- og avgiftsretten. Det være seg når en planlegger transaksjoner, i forbindelse med bokettersyn, i klagesaker eller ved domstols-behandling.

Norsk skatte- og avgiftsrett endres ofte og blir stadig mer komplisert Manglende forståelse av regelverket og manglende tilpasning, kan få store konsekvenser både for privatpersoner og næringsdrivende. Næringsdrivende og selskap skal også forholde seg til merverdiavgift og andre ulike avgifter. Det reiser seg særlige spørsmål om merverdiavgift ved innførsel og eksport av varer og tjenester.

Internasjonal beskatning gir utfordringer i flere regelsett, de norske regler, det andre landets regelsett og hvordan man skal unngå evt. dobbeltbeskatning gjennom skatteavtaler mellom de enkelte land. Også privatpersoner med eiendom i utlandet må forholde seg til internasjonal skatterett og også vedkommende lands regler om salg og arv.

Skattereglene er omfattende og det er mange forhold å holde oversikt over. Skatt og avgift er et komplekst fagfelt som stiller krav til både juridisk kompetanse og kommersielle bedriftsøkonomisk forståelse. Riktig rådgivning på dette området er av stor økonomisk betydning for enhver virksomhet og privatperson.

Reglene om avgift ved arv og gaver er bortfalt, men mange privatpersoner er ikke oppmerksom på at en «arver» forelders inngangsverdi på f.eks. leilighet, tomter. Dette kan gi uheldige utslag.

Det stilles høye krav til etterlevelse innenfor skatt og mva. En overtredelse av skatte- og regnskapslovgivningen kan være alvorlig. Bokettersyn er en prioritert oppgave for skattekontorene, og innebærer kontroll av regnskapets inntekts- og utgiftsside, merverdiavgift og om regnskaps- og bokføringsreglene er fulgt. I de fleste tilfeller er det viktig å komme inn i en tidlig og god dialog med Skatteetaten. Riktig kompetanse til rett tid er derfor viktig.

En kan klage på ligningen når denne er behandlet og lagt ut. En bør se gjennom skatteoppgjøret og kontrollere om en har fått medhold i egne påstander. Klagefristen er tre uker. Klagen avgjøres av skattekontoret, og denne avgjørelsen kan igjen påklages til Skatteklagenemnda.

Advokatkontoret Skaar bistår blant annet med:

 • Skatte- og avgiftsrådgivning for selskap og personer
 • Etablering av selskap og filialer
 • Fusjon og fisjon
 • Omdannelse, oppløsing og avvikling av selskaper
 • Bokettersyn og klagesaker
 • Tvist for domstolene
 • Merverdiavgift, toll og særavgifter
 • Generasjonsskifte og arv
 • Salg
 • Skjønnsligning
 • Løpende skatte- og avgiftsrådgivning for selskaper og næringsdrivende
 • Bistand i tvister med skattemyndighetene, inkludert klagesaker og rettssaker i skatte- og avgiftssaker
 • Skatt og merverdiavgift knyttet til næringseiendom 
 • Gevinstberegning
 • Utgiftsføring og aktivering – påkostning og vedlikehold
 • Avskrivninger
 • Arbeidsgiveravgift
 • Naturalytelser til ansatte

 

Advokatkontoret Skaar har siden etableringen av firmaet bistått våre klienter i skatte- og avgiftsspørsmål, både ved rådgivning, klage og prosedyre. Dette gjelder skatte- og avgiftsspørsmål både for private og i næring. Vi bistår også våre klienter i saker overfor Skatteklagenemnda, samt i saker av strafferettslig karakter.