Selskapsrett

Selskapsrett omhandler rettsregler for ulike selskapets rettsstilling, regler om selskapets formue, gjeld, organisasjon, selskapsmedlemmenes rettsstilling, eierskifte, endring og opphør av selskapsforholdet.

Selskapsformene klassifiseres ofte ut fra i hvilken grad deltakerne hefter for selskapets gjeld. Der er mange ulike avveininger som må foretas ved valg av selskapsform, ikke bare selskaps, men også skatterettslige hensyn må ivaretas, likeledes hensyn eierne i mellom.

Selskapsretten omhandler ledelsens ansvar, både ovenfor selskapet men også ovenfor selskapets eier og kreditorer. Det er mange interessenter til et selskaps virksomhet bl.a. gjennom regnskap, miljø, ansatte og produkter.

Advokatkontoret Skaar har lang erfaring med bistand både til selskap, ledelse og selskapets eiere.