Husleierett

Reglene om husleierett er i hovedsak nedfelt i husleieloven. Husleieloven regulerer plikter og rettigheter som gjelder mellom utleier og leietakere av bolig eller forretningseiendom.

Tvister om leie og utleie av leilighet, bolig, fritidseiendom eller næringseiendom faller inn under kategorien husleierett. Loven gjelder ikke leie av husrom til ferie- og fritidsbruk, utleie av tjenesteboliger, studentboliger, samt utleie av utleiers egen bolig ved midlertidig fravær.

Husleieloven er ufravikelig og gjelder både for muntlige og skriftlige leieavtaler. Det vil si at en ikke kan gi leietaker dårligere rettigheter eller strengere plikter enn det som fremgår av loven.

Husleieloven regulerer alle vanlig spørsmål knyttet til leie av husrom mot vederlag, enten avtalen gjelder leie av bolig, butikklokale eller kontorlokale.

Problemer kan oppstå ved inngåelse av avtale, under leieforholdet ved fremleie eller ved avslutningen av leieforholdet. Typiske problemstillinger kan være tvist om depositum, leie, oppsigelse, mangler ved leieforholdet eller oppståtte skader. Det kan også være mangler ved lokalene eller tekniske installasjoner. Husleieloven bestemmer blant annet at utleier må ha en lovlig grunn om en sier opp leietaker.

Hvis du skal leie ut bolig er det alltid viktig å sette seg inn i hvilke bestemmelser som gjelder innen husleierett, særlig hovedreglene. Det er også viktig for leietaker å kjenne til reglene. Et ryddig leieforhold, med kjennskap til reglene både demper og løser konflikter mellom partene.

Dersom du trenger bistand i forbindelse med leie eller utleie kan vi bistå med rådgivning eller rettslig tvist. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål knyttet til husleierett, eller hvis du har spørsmål om opprettelse av husleieavtale.