Vilkår

 

Priser og vilkår på advokattjenester:

Advokatforeningens «Salærveiledning» setter rammen for advokaters beregning av salær. Her sies det bland annet;

«For en del oppdrags vedkommende vil det være naturlig å basere salæret utelukkende på en beregning av den tid som er medgått sammenholdt med en på forhånd oppgitt timesats. Timesatsen vil kunne variere ut i fra oppdragets art og vanskelighetsgrad, samt de verdier saken gjelder.

Imidlertid må salæret stå i rimelig forhold til selve oppdraget og det arbeid som er utført. Dette innebærer blant annet at tidsforbruket, selv om det er oppgitt en fast timesats, må vurderes helhetlig i det konkrete tilfellet slik at oppdraget ikke blir overfakturert.

For de typer oppdrag hvor det ikke er mulig å operere med en fast sats- timepris- vil salæret bero på en skjønnsmessig vurdering der salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og det arbeid som er utført. Dette gjelder eksempelvis i omfattende saker som føres for retten, ved bistand under langvarige og kompliserte forhandlinger eller der kortvarig men sterkt spesialiserte oppdrag etterspørres.

Ved den skjønnsmessige vurderingen av salærets størrelse vil følgende momenter være av betydning: Sakstype, økonomisk omfang, tvistegjenstandens verdi, tidsforbruk, vanskelighetsgrad, betydning for klienten, klientens betalingsevne, kvaliteten på arbeidet og sakens resultat.»

Advokatkontoret Skaar tilbyr ulike advokattjenester. Prisene fastsettes ut fra «Salærveiledning». Timeprisen for det enkelte oppdrag avtales mellom klient og advokat. Klienten mottar en oppdragsbekreftelse hvor vilkårene som gjelder for det arbeid som skal utføres vil fremgå. Fakturering skjer i utgangspunktet på bakgrunn av medgått tid.

Prisene som opplyses her er veiledende pr. 1.1.2015. Det kan inngås individuelle avtaler hvor disse prisene fravikes. I noen tilfelles avtales fast pris ved for eksempel salgsoppgjør, avtaler, testament og lignende.

Timepris:

Ved juridisk arbeid for private betales en timepris fra kr 1 300,- eks. mva. Bedrifter og organisasjoner betaler en timepris fra kr 1 450,- eks. mva. Timepris vil være avhengig av rettsområde, sakens kompleksitet, vanskelighetsgrad og den etterspurte kompetanse.

Fri rettshjelp og fri saksførsel:
I noen typer saker gis det fri rettshjelp eller fri sakførsel.

Der er inntekts og formuesgrenser for fri rettshjelp. Inntektsgrensen er kr 246 000,- for enslige og kr 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formues grensen for fri rettshjelp er kr 100 000,-.

Timesatsen er kr 965,- eks. mva. pr. januar 2015.

Utlegg:

Utlegg og gebyrer faktureres i tillegg til ovenstående.

Rettshjelpsforsikring:

Innboforsikringer og boligforsikring samt bil og båtforsikringer har som ofte regler om dekning av utgifter til juridisk bistand når det det oppstår tvister. Samlet utgiftsdekning fremgår av forsikrings-vilkårene og kan være begrenset til kr 80.000- eller kr 100 000,-.

Forsikringen kan dekke juridiske kostnader for eksempler ved tvister som gjelder kjøp og salg av boliger, biler og båter, samt erstatningssaker. Forsikringstakeren betaler vanligvis en egenandel og 20 % av de samlede kostnadene. Vilkårene framgår av forsikringspolisen. 

www.skaar.no